O penzióne

Slovport BTS, s.r.o.
Roľnícka 10
831 07 Bratislava
Slovak Republic

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE / REGISTRATIONS:
Okresný súd Bratislava I, Odd: Sro, vložka 34944/B
District Court of Bratislava I. Section: Sro, File No: 34944/B
IČO / Company ID: 35 948 418
IČ / Gen Tax ID:: 2022051768
PH / VAT ID: SK2022051768

PEŇAŽNÝ ÚSTAV / BANK:
Banka / Bank: Slovenská sporiteľňa a.s.
Pobočka / Branch: Bratislava
Číslo účtu / Ac. No: 5029127438/0900
Mena / Currency: EUR
SWIFT: / BIC GIBASKBX
IBAN: SK1309000000005029127438